Privaatsustingimused

Viimati uuendatud: 16.06.2021
1. Tingimused
1.1. Need privaatsustingimused (edaspidi Privaatsustingimused) reguleerivad ja selgitavad andmetöötlust Osaühing Veremon, registrikood 10145165 (edaspidi Ettevõte) veebilehel. Veebileht on kättesaadav aadressil www.veremon.ee (edaspidi Veeb).
1.2. Kui sa ei nõustu Privaatsustingimustega, ära palun kasuta Veebi ega sisesta seal enda andmeid.
1.3. Palun loe Privaatsustingimusi tähelepanelikult. Veebi kasutades ja oma andmeid sisestades aktsepteerid sa oma andmete töötlust privaatsustingimustes välja toodud viisil.
2. Vastutav töötleja
2.1. Vastutav töötleja on Osaühing Veremon (registrikood: 10145165, Ettevõte). Sa saad Ettevõttega ühendust e-posti teel aadressil info@veremon.ee või saates kirja aadressil Veetorni 9, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, 75316.
3. Isikuandmed,töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
3.1. Ettevõte töötleb järgnevaid sinu isikuandmeid:
1.1) Nimi;
1.2) E-posti aadress;
1.3) Sõiduki registreerimismärk;
1.4) Muud isikuandmed, mida sa otsutad päringu vormis vabatahtlikult avaldada.
3.2. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
1) Sinu päringule vastamine (sh sinuga kontakteerumine);
2) Õige varuosa tuvastamine (sõiduki registreerimisnumbri abil).
3.3. Ettevõte töötleb ka mõningaid metaandmeid, näiteks browseri info, IP aadress, mis on vajalik näiteks juhul, kui toimub mõni rünnak või kui teenuses esineb tehnilisi tõrkeid ja neid on vaja kõrvaldada.
3.4. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b või asjakohasel juhul artikkel 6 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi vastata andmesubjekti päringutele);
3.5. Päringule vastamiseks on vajalik vähemalt õige e-posti ja sõiduki registreerimisnumbri esitamine. Nime välja täitmine on kohustuslik, kuid ei eelda õige nime sisestamist. Sõiduki registreerimisnumber on vajalik, et me saaks tuvastada õige varuosa. Kui eelnimetatud andmeid ei ole esitatud, ei saa me kahjuks päringule vastata.
3.6. Palume päringuvormi mitte sisestada üleliigseid isikuandmed, eriti eriliiki isikuandmeid (nt terviseandmeid).
3.7. Ettevõte salvestab ka Privaatsustingimustega tutvumise ja aktsepteerimise osas kinnituse andmise sinu poolt.
4. Andmete säilitamine
4.1. Päringuvormi sisestatud andmeid ei salvestata.
4.2. Metaandmed, nagu näiteks browseri info ja IP aadress kustutatakse 30 päeva pärast peale kogumist.
5. Andmete saajad
5.1. Ettevõte ei edasta su isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma sinu nõusolekuta, v.a. järelevalveasutusele, raamatupidajale, õigusnõustajale või juhtudel kui selline kohustus tuleneb seadusest või kui selline vajadus tuleneb vajadusest esitada nõuet sinu vastu.
5.2. Ettevõte võib Veebi toimimiseks kasutada kolmandate osapoolte abi (nt IT-abi teenusepakkujad).
6. Turvameetmed
6.1. Ettevõte hoiab sinu isikuandmeid turvaliselt, kasutades selleks organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnoloogilisi meetmeid.
6.2. Juurdepääs isikuandmetele on piiratud ja kehtestatud on juurdepääsuõigused.
7. Isikuandmete asukoht ja edastamine kolmandatese riikidesse või rahvusvahelistele organisatioonidele
7.1. Isikuandmete töötlemine toimub Euroopa Liidus.
7.2. Ettevõte ei edasta andmeid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele.
8. Andmesubjekti õigused
8.1. Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:
8.1.1. õigus tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega;
8.1.2. õigus isikuandmete parandamisele;
8.1.3. õigus isikuandmete kustutamisele;
8.1.4. õigus isikuandmete ülekandmisele;
8.1.5. õigus, et andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlusel;
8.1.6. õigus võtta tagasi Ettevõttele isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek).
8.2. Kui sa esitad vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis lõpetab Ettevõte sinu isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel eesmärkidel, juhul, kui Ettevõttel on selleks sobiv õiguslik alus.
8.3. Kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitsealase järelevalveasutuse poole juhul, kui andmesubjekt leiab, et Ettevõte rikub tema isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte.
8.4. Juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Ettevõte lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on muu(d) õiguslik(ud) alus(ed) (nt andmesubjektiga sõlmitud leping, õigustatud huvi), võib töötlemist jätkata muul vastaval õiguslikul alusel.
9. Küpsised
9.1. Kasutusel on 3 tüüpi küpsiseid:
_gid – Google statistika. Jälgib kasutajate arvu ja liiklust lehel. Kehtivus 1 päev, tüüp HTTP
_ga – Google statistika. Jälgib anonüümselt kasutajate arvu. Kehtivus 2 aastat, tüüp HTTP
BIGipServer - Juhib linke õigetesse kohtadesse, Kehtivus 1 sessioon, tüüp HTTP
9.2. Soovi korral saad pärast küpsistega nõustumist neid kustutada ka oma browseri seadetest.
10. Muudatused
10.1. Ettevõte vaatab käesolevaid Privaatsustingimusi regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Viimane versioon Privaatsustingimustest on alati kättesaadav Ettevõtte Veebis. Sellest tulenevalt on oluline alati enne päringu tegemist Privaatsustingimustega uuesti tutvuda.
10.2. Juhul, kui andmesubjektil on küsimusi selle osas, kuidas Ettevõte tema isikuandmeid töötleb, saab andmesubjekt võtta Ettevõttega ühendust punktis 2 märgitud kontaktandmeid kasutades.
10.3. Privaatsustingimuste viimati muutmise kuupäev on märgitud Privaatsustingimuste algusesse.
11. Kohalduv õigus, vaidluste lahendamine
11.1. Käesolevate tingimuste osas on kohalduvaks õiguseks Eesti Vabariigi õigus.
11.2. Isikuandmetega seotud vaidluste korral on sul võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsooni poole (info@aki.ee; Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti) või kohtusse. Kohtusse pöördumisel on pädevaks kohtuks Harju Maakohus. Eelviidatu ei võta tarbijatelt nende õiguseid.

Olen tutvunud privaatsustingimustega

Landing Page Builder